Sunday, June 24, 2012

About my family


我家有四个人,妈妈,爸爸,弟弟,和我

妈妈三十九岁。妈妈出生在一九七二年。妈妈属鼠。
爸爸四十二岁。爸爸出生在一九七零年。爸爸 属狗。
我九岁。我出生在二零零二年。我属马。
弟弟七岁。弟弟出生在二零零五年。弟弟属鸡。

No comments: